Disclaimer

 

I. Wettelijke bepalingen m.b.t. e-mail

De inhoud van iMinds e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van iMinds stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van iMinds ontvangt, vragen wij dat te melden aan iMinds en de e-mail te wissen.

iMinds doet al het mogelijke om  virussen in haar e-mailberichten te vermijden. Indien desondanks een vanuit iMinds verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan iMinds niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van emails (zowel geheel als gedeeltelijk).

Contact :
iMinds vzw
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 8 (bus 102)
B-9050 Gent-Ledeberg
Belgium
T +32 9 331 48 00
F +32 9 331 48 05
e-mail: info@iminds.be
VAT: BE 0866 386 380

II. Wettelijke bepalingen m.b.t. de iminds websites

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van het iMinds (www.iminds.be, eventwebsites of gerelateerde projecten). U mag de informatie op de iMinds websites gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. iMinds kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de iMinds websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iMinds verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

2. Aansprakelijkheid van iMinds

iMinds streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan iMinds iervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.


3. Privacy-beleid

U kunt de iMinds-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal iMinds ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die iMinds verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van iMinds, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegevens aan derden ( behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die iMinds over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van iMinds verwijderd worden. Contacteer communication@iminds.be indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.
Onderaan elke mailing die u van iMinds ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.


4. Gebruik van cookies

De iMinds-websites maken soms gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobile toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website (vb uw taalkeuze). U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.


5. Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server en via Google Analytics ( of andere 3rd party web statistics software). De informatie die door ons en door Google bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, Google Ad campagnes, enz.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.